معرفی کتاب فناوری تولید کاشی های سرامیکی

مواد اولیه (فصل دوم)

معرفی کتاب فناوری تولید کاشی های سرامیکی

تعداد بازدید: 2668
کد مطلب: 7345
تاریخ انتشار: 12:14 17 خرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 12:46 23 خرداد 1392
 
 

سنگ‌ها

چرخه سنگ‌ها

تقسیم‌بندی سنگ‌های آتشفشانی

تقسیم‌بندی سنگ‌های رسوبی

تقسیم‌بندی سنگ‌های دگرگونی

مقیاس چینه‌شناسی زمانی

واژه‌نامه

کائولینیت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد کائولینیتی

روش‌های عمده کانی‌شناسی مواد کائولینیتی

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده کائولینیتی

کاربردهای کائولینیت تصفیه‌نشده در صنایع سرامیک

اصول تصفیه و خالص‌سازی کائولین‌ها

کاربردهای کائولین خالص

سیلیس

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

منشأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد کوارتزی

روش‌های عمده شناسایی کانی‌های سیلیسی

روش‌های تصفیه صنعتی کانسارهای سیلیسی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

ایلیت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد ایلیتی

روش‌های عمده شناسایی کانی‌های ایلیتی

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده ایلیتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

مونت موریلونیت (اسمکتیت)

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

منشأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد مونت موریلونیتی

روش‌های عمده کانیش‌شناسی مونت موریلونیت‌ها

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده مونت موریلونیتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

هالویزیت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد هالویزیتی

روش‌های عمده کانی‌شناسی مواد هالویزیتی

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده هالویزیتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

 

کلریت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی رس‌های کلریتی

روش‌های عمده کانی‌شناسی کانسارهای کلریتی

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده شده کلریتی

کاربردها در صنایع سرامیک

تالک

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی تالک‌ها

روش‌های عمده کانی‌شناسی تالک‌ها

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده عمدتاً متشکل از تالک

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

پیروفیلیت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی مواد پیروفیلیتی

روش‌های عمده کانی‌شناسی پیروفیلیت‌ها

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده پیروفیلیتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

کانسارهای فلدسپاتی

ریشه نامگذاری

ساختمان کانی

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

تجزیه شیمیایی خاک‌های فلدسپاتی

روش‌های عمده کانی‌شناسی سنگ‌های فلدسپاتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

ولاستونیت

ریشه نامگذاری

ساختمان کانی

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده

ولاستونیت سنتزی

تجزیه شیمیایی و لاستونیت‌های طبیعی

روش‌های عمده کانی‌شناسی ولاستونیت‌ها

مشخصه‌های فنی قطعات فشرده‌شده ولاستونیتی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

آتاپولژیت، سپیولیت، ورمیکولیت

ریشه نامگذاری

ساختمان رسی ماده

ترکیب شیمیایی

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده

تجزیه شیمیایی کانسارهای حاوی آتاپولژیت، سپیولیت و ورمیکولیت

روش‌های عمده کانی‌شناسی

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

کربنات‌ها

ریشه نامگذاری

ترکیب شیمیایی

ساختمان بلورین

مبدأ و مشخصات کانسار

موقعیت معادن عمده و روش‌های استخراج آن‌ها

روش‌های عمده کانی‌شناسی

تأثیر حضور کربنات‌ها در قطعات فشرده‌شده

کاربردها در صنایع سرامیک

کاربردها در صنایع دیگر

ترکیبات جزئی موجود در مواد اولیه سرامیک‌ها

میکا

هیدروکسیدها و هیدروژل‌ها

نمک‌های محلول

مواد گیاهی

سولفورها و سولفیدها (آلونیت)

مواد زجاجی